7 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර කලාව

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

කාටූන් නිර්මාණ
කාටූන් නිර්මාණ රසවිදිමු, අගයමු.

  • කාටූන් නිර්මාණ රසවිදිමු, අගයමු.

රූකඩ කලාව

තල් කොල කලා කර්මාන්තය

පන් හා නියද පැදුරු කලා කර්මාන්තය

ලංකාවේ ඓතිහාසික ස්තූප නිර්මාණ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික සිතුවම් (Pending)

උද්භිද ගණයට අයත් සැරසිලි හදුනා ගනිමු (Pending)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Translate »
error: Alert: Content is protected !!